Kategoria: Estetyka codzienności

NARZUCANE PODOBIEŃSTWO

Narzuca się tu istotne podobieństwo z architekturą. Polega ono poza wymienioną już koniecznością godzenia wymogów estetycz­nych z funkcjonalnymi — przede wszystkim na tym, że w przypadku

NIE TYLKO DEKORACJE

Nie tylko dekoruje scenę, ale również — czy raczej przede wszystkim — musi rozwiązać zadanie, które stawia mu fikcja dramatyczna. Przy czym jak słusznie zauważa

PROJEKTOWANIE CAŁOŚCI

Za pomocą dekoracji i oświetlenia, stwarza on topografię wyznaczającą ruch sceniczny. Poza zmiennymi niezależnymi od samego . twórcy, takimi jak: strona finansowa czy poziom pracowni

OBOK FUNKCJONALNOŚCI

Zatem obok funkcjonalności i artystyczności, elemen­tem konstytutywnym scenografii (teraz w odróżnieniu od ar­chitektury) jest niezmiernie ważny aspekt semantyczności. Wydaje się on istotny nie tylko w

NA UŻYTEK

Na użytek obecnych rozważań szczególnie istotne jest jednak przeanalizowanie funkcji raczej zewnętrznych (dla widzów), mających bezpo­średnie znaczenie dla procesów odbioru, komponentu prag­matycznego, przeżyć i ocen.

ISTOTNE PROCESY

A jeśli spojrzymy na te stabilne znaki od strony na­tury ich tworzyw i stwierdzimy, iż reprezentują one, mówiąc prymi­tywnie, różnoraką materię stałą – nieorganiczną i

WYRAŻONA ANALIZA

Wyrażają om przeko­nanie, że analiza semiologiczna ogniskując się na elementach trwałych, jakimi są znaczenia, nie dociera do spektaklu e- atralnego, fenomenu ulotnego i oddziaływującego głownie

ROLA SCENOGRAFII

Wydaje się, że i w tym przypadku rola scenografii jest ogromna. Przede wszystkim dlatego, że poprzez bezpośrednie oddziaływanie jakościami zmysłowymi wytwarza nastrój ogar­niający uczestników, przez

ZADANIE TEATRU

Mimo że za­danie teatru z pewnością nie sprowadza się do realizowania procesów komunikacji i funkcji poznawczej, nie wiadomo do­tąd na czym w istocie polega jego

NA UŻYTEK

Wykorzystanie jej na nasz uży­tek jest wyjściem już poza główny tok analiz autora, który badając przede wszystkim istotę dzieła teatralnego samego w sobie, nie interesował

CO RÓŻNI?

Jed­nakże to co z kolei różni dzieło teatralne od dramatu, łączy się z samą istotą scenografii, dotyczy bowiem projektowanych przez nią wyglądów. Czytamy bowiem, że

WAŻNOŚĆ SCENOGRAFII

Zatem ważność scenografii polega na tym, że — obok ak torów — spełnia ona w sposób bezpośredni wyakcentowane przez autora funkcje odtwarzania i reprezentacji. Działanie